Styringsrenten ble i desember i fjor satt ned til 1,75 prosent.

Uro i internasjonale finansmarkeder har bidratt til at norsk tremåneders pengemarkedsrente har ligget langt over styringsrenten.

- Vi legger til grunn at dette vil fortsette en stund fremover, og at uendret styringsrente ut inneværende år vil gi en pengemarkedsrente på 2,8 prosent dette året. Fra tidlig i 2013 og ut 2015 regner vi med at styringsrenten settes opp og at pengemarkedsrenten gradvis øker til knappe 5 prosent i slutten av 2015, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten «Økonomiske analyser», som legges frem idag.

Realrenten etter skatt forventer SSB skal falle fra 2,3 prosent i år, til å ligge på 2,1 prosent de påfølgende tre årene.

Kort forklart er realrenten her den nominelle lånerenten justert for inflasjon og rentefradraget.

Gjennomsnittlig utlånsrente på rammelån skal opp fra 3,8 prosent i 2012 til 5,3 prosent i 2015, spår SSB.

DN.no/kalkulator:
Regn ut hva en renteendring betyr for deg før og etter skatt

Høy inntektsvekst i husholdningene
Usikkerhet omkring utviklingen i norsk og internasjonal økonomi har trolig bidratt til at husholdningenes sp#229 har økt, ifølge statistikerne.

Den betydelige inntektsveksten har derfor i liten grad ført til økt konsum.

- Vi regner med at dette gradvis vil endres slik at utviklingen i konsumet i større grad vil følge inntektene. Inntektsveksten i husholdningene ventes å holde seg høy en tid fremover, men veksten vil trolig være litt lavere enn i fjor. Mot slutten av vår analysehorisont vil de forventede renteøkningene svekke inntektsveksten.

Liten økning i arbeidsledigheten
Den positive utviklingen i sysselsettingen fra andre halvår i 2010 fortsatte gjennom 2011. SSB regner med at denne utviklingen vil fortsette fremover, samtidig som arbeidsstyrken vil øke.

- Det er utsikter både til fortsatt høy befolkningsvekst drevet fram av høy innvandring, og til at en økende andel av befolkningen i ulike aldersgrupper ønsker å arbeide. Vi regner med at dette vil resultere i at arbeidsledigheten kan komme til å øke litt fremover, før den i løpet av 2014 igjen begynner å gå litt ned, mener SSB.

Økt reallønnsvekst og lav inflasjon
Litt økende arbeidsledighet, svak lønnsomhetsutvikling i mye av den tradisjonelle konkurranseutsatte industrien, samt lav prisvekst, vil bidra til et fall i lønnsveksten, mener analytikerne.

- Vi regner med at veksten i gjennomsnittlig årslønn vil bli 3,6 prosent i 2012, mot 4,3 prosent i 2011. Om lag uendret lønnsvekst i 2013 vil bli etterfulgt av en noe økende lønnsvekst de neste årene, når konjunkturoppgangen i Norge har vart litt og internasjonal økonomi også har tatt seg litt opp, mener SSB.

Økningen i husholdningenes realinntekt vil gradvis gå noe tilbake i prognoseperioden, fra 3,6 prosent i 2012 til 2,7 prosent i 2015, ifølge prognosene.

Lavere elektrisitetspriser i 2012 i forhold til 2011, sammen med en litt sterkere krone og lavere lønnsvekst, vil bidra til en fortsatt lav prisvekst i år, ifølge rapporten. Veksten i konsumprisindeksen (KPI) anslås til 1,3 prosent, om lag som i fjor. Høyere lønnsvekst, litt økende elektrisitetspriser og en utflating, samt etter hvert en beskjeden svekkelse av kronen, vil trekke prisveksten opp gjennom de påfølgende årene, spår SSB.

Les mer fra rapoorten:
Fire nye år med solid boligprisvekst

Nettmøte: Hvor går hyttemarkedet? (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.