Omsorgstjenester i Norge er i hovedsak finansiert over offentlige budsjetter, mens selve produksjonen av tjenestene utføres både i offentlig og i privat regi. Innen sykehjem, hjemmesykepleie, barnevern og flyktningmottak er private enheters leveranser basert på inngåtte avtaler, ofte etter anbud.