Lær mer om DN bedriftsabonnement

Font

Digital Ledertrening

Digital

Ledertrening

Eksklusiv og innovativ kompetansetrening for både erfarne og nye ledere som gjør deg bedre rustet til å drive effektiv ledelse.

Font

DN er opptatt av god ledelse

– Vi vil hjelpe med å sile ut det som ikke er forskningsbasert, sier målgrupperedaktør Tinna Gudmundsdottir i Dagens Næringsliv om satsing på ledelse.  Dette har også vært implisitt for utvikling av innhold og valg av metodikk for ledertreningen. Kvalitet og forskningsbasert innhold skal være et premiss. Vi hjelper deg med å utvikle lederferdighetene som er avgjørende for at din virksomheten skal lykkes.

Høsten 2020 lanserte Dagens Næringsliv lederspalten DN Ledelse og nå lanserer vi Digital Ledertrening, en eksklusivt ferdighetstrening for deg som har et bedriftsabonnent fra DN.

Vi hjelper deg med å trene og utvikle dine lederferdigheter

Hvorfor velge Ledertrening fra DN?

Digital Ledertrening med DN er en innovativ kompetansetrening som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner, blir lederne bedre rustet til å drive effektiv ledelse.

Hvorfor velge Digital Ledertrening fra DN

Høy faglig kvalitet

Erfarne kursholdere

Møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere

Opp til ett år tilgang til vår unike og innovative ledersimulator

Tren på virkelighetsnære og konkrete problemstillinger

Test ulike fremgangsmåter i hundrevis av situasjoner

Du får umiddelbar score og forslag til forbedringer

Tren hvor- og når det passer deg

Kombinasjon av webinarer og trening på simulator

Kompetanseheving gjennom kontinuerlig trening

Programmet passer både privat og offentlig sektor

Ledertrening med unik og innovativ ledersimulator som er skreddersydd for DNs bedriftskunder

Utvikling av lederskap er en kontinuerlig prosess. DN Digital Ledertrening er skreddersydd kompetansetrening for våre bedriftsabonnenter og er utviklet i samarbeid med Assessit, ett av Skandinavias ledende miljøer innen organisasjons- og lederutvikling. Programmet handler om å lære å mestre ferdigheter og situasjoner som er avgjørende for at din ledergruppe står bedre forberedt i møte med ulike fremtidige utfordringer. Som en del av programmet får du tilgang til vår digitale ledersimulator, et verktøy for å sikre effektiv ferdighetstrening. Bruk av ledersimulatoren stimulerer dere til å repetere treningen, og dermed øke forutsetningene for å bli tryggere på deres lederferdigheter.

Hvordan gjennomføres treningen?

3

2

1

Webinar
Gruppearbeid

Digital ledersimulator

En kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren

MODUL 1

Relasjonsledelse

Hvordan tilrettelegge for god oppfølging og ledelse av medarbeidere. Hvordan skape relasjoner som er gode nok til å utøve ledelse.

Hvordan få det beste ut av talentene vi alle har.

Hvordan være en ansvarliggjørende og motiverende leder for den enkelte medarbeider.

Dette lærer du

Bygge tillit og psykologisk trygghet handler om lederes ferdigheter knyttet til å utøve relasjonsledelse og bygge tillit i den enkelte medarbeider, samt skape psykologisk trygghet i team og grupper.

Hensikt:
Gi ledere konkret kunnskap om relasjonsledelse og hvordan det å styrker relasjonen til medarbeidere kan øke effektiviteten i ditt team.

Reflektere over hvordan skape motivasjon og forpliktelse gjennom gode dialogferdigheter.

Trene på å øke kvaliteten i relasjonen gjennom en gamifisert simulator.

Lære om aktiv lytting og psykologisk trygghet for å bygge effektive relasjoner.

Lære om å skape balanse mellom ansvarliggjøring og engasjement.


Lederferdigheter og teknikker:

Tillit, samhandling, feedback

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

Styrkebasert ledelse

MODUL 2

Hvordan få det beste ut av talentene vi alle har.

Lære om talentoverslagsmodellen og hvordan du som leder kan mobilisere medarbeidere til å benytte sine styrker på en mest mulig effektiv måte.

Styrkebasert ledelse og utvikling tar utgangspunkt i positiv psykologi og handler om lederutøvelse som fokuserer på bevisstgjøring, utvikling og utnyttelse av den enkeltes styrker og talenter, samt det samlede sett med styrker og talenter som er representert i grupper og team.

Hensikt:
Gi konkret kunnskap om styrkebasert ledelse og hvordan det styrker relasjonen til medarbeidere samt kan øke effektiviteten i ditt team.

Reflektere over egne lederstyrker og diskutere relevante måter å bruke styrkebasert ledelse til å skape bedre prestasjoner og motivere og engasjere medarbeidere.

Lære hvordan du kan finne styrker til medarbeidere og lære om hvordan de kan bli et overslag.

Lære en modell for å skape balanse mellom styrker, svakheter og utviklingsområder.

Trene på å lede medarbeidere styrkebasert gjennom digital simulator.

Lederferdigheter og teknikker:

Positiv psykologi, talentoverslag, annerkjennelse,

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

Tillitsbasert ledelse

MODUL 3

Hvordan skape engasjement for endring og bevare tillit i relasjonen. Hvordan møte motstand på en god måte?

Hvordan være en god, motiverende leder som skaper forpliktelse for endring når motstand oppstår og medarbeidere har noe å tape på endringen

Å mobilisere til handling og endring handler om lederes ferdigheter knyttet til å påvirke medarbeidere både individuelt og i grupper til å skape handling og endring i ønsket retning. Faglig sett vil vi her ta utgangspunkt i teorier om transformasjonsledelse og endringsledelse.

Hensikt:
Gi ledere konkret kunnskap om dialogbaserte ferdigheter som forplikter til endring og samtidig styrker relasjonen.

Forstå en modell for motstand og hvorfor alle mennesker yter motstand mot endring.

Trene på anerkjennende kommunikasjon og hvordan bytte tillit i relasjonen.

Trene på samtaleteknikker som kan skape forpliktelse for endring til tross for motstand.

Lederferdigheter og teknikker:

Påvirkning, dialog, coaching, 1:1 samtalen

Webinar med en kombinasjon av korte foredrag, erfaringsutveksling og gruppearbeid

Hver gruppe fasiliteres av to konsulenter fra Assessit

Trening på konkrete og virkelighetsnære situasjoner i ledersimulatoren


Praktisk gjennomføring:

1. Kunnskap
Bygge kunnskap og skape forståelse for effektfulle lederferdigheter.
2. Innsikt
Reflektere over ny kunnskap og nye erfaringer i relasjon til seg selv og andre.
3. Trening
Kontinuerlig trening og øving på lederferdigheter for å skape mestring og mobilisere til handling.
4. Handling
Velge relevant utviklingsfokus - praktisere og erfare ny lederatferd.
5. Effekt
Observere, evaluere og få tilbakemeldinger på effekter av ny lederatferd.

Modellen vi bruker for ledertreningen er evidensbasert og utviklet i samarbeid med forskere. Metodikken for læringen og utviklingen baserer seg på fem grunnleggende elementer for å utvikle ønsket lederatferd:

Læring gjennom fem trinn

Kompetansetrening som gir effekt

Lederutvikling som skaper psykologisk trygghet og mobiliserer til handling, gir resultater.

Strategiske mål som kobles til personlige adferdsmål og utviklingstiltak fører til strategirealisering.

Digital trening og oppfølging øker treningsmengden og gjør lederutvikling til en del av lederhverdagen.

Lederutvikling som bygger på styrker og suksesser skaper engasjement og vilje til å ta nye steg.

Spillteknologi stimulerer til å repetere treningen, og øker forutsetninger til å utvikle ferdighetene.

DNs ledertrening handler om å utvikle mestring av de ferdigheter og situasjoner som er avgjørende for at virksomheten skal overleve og lykkes.

Treningen gjennomføres på kort tid og består av virtuelle samlinger. Kursholderne har lang erfaring og bred ekspertise på organisasjons- og lederutvikling.

Treningen gir deltagerne tilgang til ledersimulator i opp til ett år. Simulatoren gjør deg i stand til å repetere og trene så mye, når og hvor det passer i din travel tidsplan.

God ledelse kan trenes

Kompetansetrening og praktisering i egen lederhverdag

For hvert læringsmodul gjennomfører vi et webinar som kombinerer korte foredrag, diskusjon, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Etter samlingene gir deg ledersimulatoren muligheten til å anvende det du har lært, individuelt eller i gruppetrening.

Personal computer, Output device, Laptop, Netbook, Table, Touchpad, Tableware

Webinarer

Spillbasert ledertrening som engasjerer og stimulerer til læring på en helt ny måte.

Vi bruker de positive sidene av spillbasert læring og trening som poeng, premiering, ledertavler, tilpassede læringskurver og balanserer konkurranse med samarbeid, for å sikre at alle får en mer positiv og effektiv læringsprosess.

Mengdetrening er en stor fordel for økt læringseffekt. Teknologien og metoden vi bruker, tilrettelegger for at du kan trene ulike scenarier opp til flere ganger.

Ledersimulator

Spillbasert ledertrening som engasjerer og stimulerer til læring på en helt ny måte.

Vi bruker de positive sidene av spillbasert læring og trening som poeng, premiering, ledertavler, tilpassede læringskurver og balanserer konkurranse med samarbeid, for å sikre at alle får en mer positiv og effektiv læringsprosess.

Mengdetrening er en stor fordel for økt læringseffekt. Teknologien og metoden vi bruker, tilrettelegger for at du kan trene ulike scenarier opp til flere ganger.

Ledersimulator

Solid og relevant faglig innehold, basert på forskning

Spillbasert treningsopplevelse som engasjerer

Tren i virtuelle, virkelighetsnære og spesifikke ledersituasjoner

Tren selvstendig eller i gruppe, hvor du vil og når du vil

Enkel å integrere som en del av en lederutviklingsprosess


–Næringslivet og samfunnslivet handler ikke bare om prestasjoner, bunnlinjer, og resultater. Det handler også om mennesker, strategi, makt og god ledelse. Derfor er det spennende å løfte DNs satsning på dette området.

Jorun Sofie F. Aartun, journalist i Dagens Næringsliv

Hvem passer ledertreningen for?

DNs ledertrening møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere.

Skreddersydd for privat og offentlig sektor.

Trening på ledersimulatoren kan praktiseres individuelt og i grupper.


– Corona har endret arbeidslivet og måten vi arbeider på. Hvis vi kan lære av denne krisen og spørre: hva lærte vi av dette? så kan vi bruke krisen til utvikling av mennesker og samfunn. Fremover trenger vi robuste ledere som våger å stå i det ukjente og utnytte de mulighetene økt digitalisering gir.

Kaja Eidet Eikeland, Daglig Leder i Assessit


Programleder

Smile, Chin, Eyebrow, Jaw, Gesture, Happy

Assessit har lang erfaring og bred ekspertise. De siste femten årene har vi bistått i en lang rekke utviklingsprosesser på tvers av bransjer, sektorer og landegrenser. Assessits konsulenter bidrar med å utvikle og motivere eksisterende team til endring.

Marianne K Stenslet

Partner, organisasjons- og lederutvikling

Organisasjonspsykolog med 20 års erfaring innen Lederutvikling og HR.

Har trent mer enn 4000 ledere gjennom sin karriere

Har vært psykolog i programmene Prosjekt Perfekt på NRK, og Happy og Lucky på TV2.

Som psykolog forstår Marianne at endring krever innsats og er opptatt av å gi ledere oppdatert forskning på feltet ledelse.

Marianne er vokst opp i en dagligvarebutikk med et sterkt kundefokus. Dette viser hun gjennom å gjøre lederutvikling til noe praktisk og konkret som kan praktiseres i egen hverdag.

Marianne får tilbakemeldinger på at hun er engasjerende og varm som menneske, og samtidig modig til å utfordre deg som leder.

Kundecase

Ønsker du at vi kontakter deg?

Vi hjelper deg med å finne rett løsning for din bedrift. Fyll inn skjemaet, så tar vi kontakt så snart som mulig.