I DN pågår nå en interessant debatt om hva arbeidsmiljø egentlig er. Kan arbeidsmiljø måles ut fra den sosiale effekten trivsel, slik advokat Ragnhild Bø Raugland hevder?

Eller er det slik at arbeidsmiljøet ikke utelukkende er den sosiale sfæren og aldri kan trekkes bort fra selve arbeidet, slik Margrethe Schøning og Sture Rolfheim-Bye fra Stami (Statens arbeidsmiljøinstitutt) skriver?

Funn fra en kartlegging vi i Sintef nylig har gjort av norske virksomheters arbeid med sitt psykososiale arbeidsmiljø, støtter opp om synet til Schøning og Rolfheim-Bye.

Sylvi Thun
Sylvi Thun

Vi har oppsummert studien vår i seks råd til ledere og ansatte. Ett av dem er at tiltak knyttet til nettopp arbeidet må til for å løse sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Det holder ikke med fredagskaffe, quiz og sosiale happenings alene.

Marte Pettersen Buvik
Marte Pettersen Buvik

Men den viktigste forutsetningen for godt arbeid med psykososialt arbeidsmiljø, er ifølge funnene våre å bedre virksomheters forståelse av hva psykososialt arbeidsmiljø er. Studien vår viser at denne forståelsen er forskjellig, og hos noen veldig begrenset.

«Sier jeg psykososialt til gutta eller damene ute i produksjonen, vil 60 prosent ikke forstå begrepet», sier en leder vi intervjuet.

Men studien viser at også mange ledere synes dette er et vanskelig begrep – og at dette naturlig nok går utover arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet i virksomheten deres.

I spørreundersøkelsen som inngikk i studien vår, forteller nær syv av ti deltagere at risikofaktoren «høye jobbkrav» gjør seg gjeldende i virksomheten deres – definert som tidspress, høy konsentrasjon og raske/kompliserte beslutninger. Men ansatte rapporterer at risikofaktorene «lite tilbakemeldinger» og «ubalanse mellom innsats og belønning» er mer til stede enn det lederne gjør.

Samtidig så vi at arbeidsgiversiden synes de har psykososialt arbeidsmiljø på dagsordenen i større grad enn det arbeidstagersiden bekrefter. Er grunnen at lederne jobber mer systematisk med dette enn det de ansatte er informert om? Eller tror lederne at de gjør mer på feltet enn de faktisk gjør?

Dette blir gjetninger. Men spriket i oppfatninger bør uansett være en varselklokke for lederne.

Funnene våre er basert på dybdeintervjuer i 30 virksomheter og en spørreundersøkelse der 1558 representanter for arbeidsgivere og arbeidstagere i drøyt 1100 norske virksomheter deltok.

Vi forskere bruker begrepet psykososialt arbeidsmiljø ofte som en samlebetegnelse for organisering av arbeidet, de mellommenneskelige relasjonene, arbeidsinnholdet og opplevelsen av arbeidssituasjonen. Andre, eksempelvis Arbeidstilsynet, opererer med et skille mellom «psykososialt arbeidsmiljø» og «organisatorisk arbeidsmiljø». Kanskje ikke så rart da, at det blir forvirring der ute.

Alle virksomhetene i studien rapporterer at de har psykososiale risikofaktorer. Men kun halvparten sier at de har psykososialt arbeidsmiljø som del av det systematiske HMS-arbeidet.

Svarene blinker ut mange sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet som er vanskelig å jobbe med eller finne gode tiltak for: ledelse, psykisk sykdom, kulturforskjeller, stress, samhold/samarbeid innad i distribuerte virksomheter, personkonflikter mellom leder og ansatt pluss mellom ansatte.

I tillegg fremhever deltagerne i studien at mobbing og trakassering er utfordrende forhold som det er vanskelig å jobbe systematisk med og å finne gode tiltak mot.

Flertallet av deltagerne synes det er vanskelig å vurdere om igangsatte tiltak rettet mot det psykososiale arbeidsmiljøet har bidratt til å redusere sykefraværet.

Flere sier også at det er vanskelig å få til systematisk jobbing med psykososialt arbeidsmiljø når ledelsen, på ulike nivåer, ikke har nok kunnskap om eller interesse for å jobbe med dette.

Les også Rauglands svar til Stami-forskerne: Sosialt lim i arbeidslivet

Vi så at den vanligste oppfatningen av psykososialt arbeidsmiljø er «trivsel», som selvsagt kan være resultatet av et godt arbeidsmiljø. Men hva som skaper trivselen, og hvordan den er koblet til det konkrete jobbinnholdet på arbeidsplassen, er det mindre refleksjoner rundt.

Her er våre seks tips til ledere som strever med å lykkes på dette feltet:

  • Sørg for å få en rett forståelse av hva psykososialt arbeidsmiljø er
  • Velg kilder og metoder som gir kartlegging av de rette tingene hos dere
  • Jobb systematisk på flere nivå
  • Involver verneombud, tillitsvalgte og de øvrige ansatte
  • Sett inn arbeidsmiljøtiltak, ikke bare trivselstiltak
  • Vær tålmodig – ting tar tid.

Det aller viktigste budskapet vårt er at alt arbeidsmiljøarbeid, også det psykososiale, handler om selve arbeidet. Kunnskapen om dette må styrkes i norske virksomheter. For det er tydelig at den ikke har nådd ut til alle.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.