I innlegg i DN 24. juli gir advokatene Jan Fougner, Siri Falck-Olsen og Helena Karoline Lie Norum uttrykk for at de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven skaper konflikter der man i stedet skulle finne løsninger. De hevder at granskning eller faktaundersøkelser sjelden er en riktig fremgangsmåte ved arbeidsmiljørelaterte saker. Omfattende langvarige granskninger både forsterker og forlenger problemet.

I et svarinnlegg 29. juli hevder psykologene Tommy Antonsen og Trond Løkling at gode verktøy for løsning av konflikter etter varsling i stor grad mangler. De snakker om begreper som skylddeling og om hvem som sa hva.

Innleggene forsterker oppfatningen om at alle varsler har sitt utspring i arbeidslivskonflikter og ikke i andre kritikkverdige forhold. Årsaken til dette er sannsynligvis det beklagelige forhold at de nye varslingsreglene ble videreført i arbeidsmiljøloven i stedet for å innføre en egen varslingslov.

Advokatene viser til at man ikke bør ha samme rutine for behandling av varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø som påstander om korrupsjon. En egen varslingslov ville trolig tydeliggjøre de ulike problemstillingene. Det er en forskjell når varselets kjerne er destruktiv ledelse/helseskadelig arbeidsmiljø, og der gjengjeldelsene vil kunne bestå av forsterket mobbing/ trakassering/oppsigelse, og saker der varselets kjerne er korrupsjon, myndighetsmisbruk etc., og det deretter skjer gjengjeldelser.

Det er to forskjellige problemstillinger hva undersøkelser angår.

Problemet i dag er at uansett hva varselet gjelder, ender saken påfallende ofte som et personalproblem. Arbeidsgiver iverksetter gjengjeldelse. For mange varslere har det endt med personlig katastrofe uansett hva varslet gjaldt.

Ikke sjelden er gjengjeldelsen basert på nettopp de såkalte uavhengige undersøkelser som i all hovedsak går i arbeidsgivers favør. Det er ikke så underlig; arbeidsgiver utarbeider mandatet, betaler for og «eier» rapporten fra undersøkelsen.

Kari Breirem
Kari Breirem

Gjennom flere år har det utviklet seg et nytt og lukrativt marked der ikke bare advokater, men også såkalte faktagranskere ser store muligheter. Sistnevnte gruppe er i alt vesentlig uten etterforsknings- eller juridisk kompetanse. Likevel utøver de både etterforskning, fremmer påstand og dømmer – en rolle som normalt ligger til rettsstatens organer.

Det tilbys til og med kurs der man etter noen uker blir såkalt «autorisert» faktagransker.

Den ensidige fokusering på arbeidsmiljøproblemer har også ført med seg en annen uheldig utvikling. Det oppleves at varsling kan ha sin rot i personlig frustrasjon og misnøye, men dessverre uten grunnlag i virkeligheten. Den det varsles om har dermed også behov for vern.

Varslingsutvalget kom opp med flere gode forslag i sin utredning (NOU 6 2018, Verdier og vern), men regjeringen tok ingen strukturelle og originale grep basert på utredningen. Varsling ble satt inn i den tradisjonelle og eksisterende samfunnsramme. Det var ingen politisk vilje til å erkjenne at varsling er et nytt element i vår samfunns- og rettsorden.

I motsetning til flere andre land mangler vi kompetente organer til å vurdere varsler både fra varslere og for de det varsles om – i forkant og før saken eskalerer slik det ofte gjør i dag. Nederland har valgt en interessant løsning med etablering av et eget «Varslerhus». Der blir varslet undersøkt – er det et kritikkverdig/ulovlig forhold eller ikke. Varsler gis veiledning og blir ivaretatt.

Det er interessant at dette kom i gang som et prøveprosjekt mellom arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjonene. Det var så vellykket at partene ba om at det ble permanent. Det skjedde i 2016.

I Norge skal Arbeidstilsynet inneha en rolle som veileder, men uten noen form for virkemidler/fullmakter. Erfaringene med Arbeidstilsynets rolle i varslingssaker er ikke den beste.

En tilfredsstillende utvikling, slik de to innlegg etterlyser, krever langt mer aktive lovmessige grep enn de våre lovgivere hittil har vært villige til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.