Et arbeidsmiljø er som et puslespill hvor hver enkelt medarbeider har sin brikke. Alle brikkene er avhengig av hverandre for at samspillet på arbeidsplassen skal fungere best mulig.

Arbeidsmiljøet er en temperaturmåler på hvordan medarbeiderne trives i virksomheten. Det måles gjerne ut fra en sosial effekt, og skiller seg på den måten fra de rent faglige arbeidsleveransene.

Ragnhild Bø Raugland
Ragnhild Bø Raugland

Så hvem har ansvar for arbeidsmiljøet?

Rettslig sett er det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet tillagt arbeidsgiver. Dette fremgår blant annet av arbeidsmiljøloven kapittel to og fire. Der stilles det krav om at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av alle faktorer som kan påvirke arbeidstagernes fysiske og psykiske helse og velferd. Videre fastsettes det at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet.

På den andre siden har hver enkelt medarbeider en plikt til å bidra. Dette kommer tydeligst frem i arbeidsmiljølovens § 2–3 hvor det fremgår at arbeidstager skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidstager skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og skal aktivt medvirke ved gjennomføringen av tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Prinsippet om medvirkningsansvaret er fulgt opp og konkretisert i rettspraksis.

Uavhengig av lovens regler, er det ikke slik at et godt arbeidsmiljø kommer av seg selv. Vi erfarer at mange ikke er bevisst egen innsats og ei heller balansegangen mellom arbeidsgiver og arbeidstagers ansvar.

Tradisjonelt har mange forventninger til at arbeidsgiver skal bidra i større grad enn arbeidstagerne.

For å kartlegge partenes ønsker og behov, kan det være et tips å sette opp en skisse over faktiske bidrag fra hver side. I den videre dialogen vil resultatet kunne bli at begge parter må bidra i større utstrekning og mer konkret enn det som gjøres.

Det kan for eksempel gjøres ved jevnlig oppmøte i lunsjen, felles møter og sosiale arrangementer, med positive bidrag til samhandling. Et vanlig råd vil være bevissthet om det å hilse på kolleger.

Et godt og trivelig arbeidsmiljø har betydning utover trivsel for de som er en del av det. Et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø kan bidra til at medarbeidere yter mer jobbmessig og blir værende i virksomheten.

Er stemningen generelt dårlig på jobben, vil virksomheten kunne tape kampen om de beste kandidater, med fare for økt turnover, tap av kompetanse og økte rekrutteringskostnader.

Det standardiserte og tradisjonelle arbeidsmiljøet er i utvikling som følge av det hybride arbeidslivet med økt bruk av hjemmekontor og større fleksibilitet for den enkelte medarbeider. Medarbeiderundersøkelser viser imidlertid at økt bruk av hjemmekontor medfører at mange savner kolleger, latter og det daglige miljøet på arbeidsplassen.

Andre innspill fra undersøkelsene viser at færre sosiale treffpunkter i arbeidsmiljøet også får følger for det faglige, som mindre kreativitet og erfaringsutveksling.

I tillegg påvirkes den uformelle, organisasjonsmessige utviklingen, som skjer når de ansatte treffes over en kaffekopp og drøfter problemstillinger, strategi og virksomhetens aktiviteter.

Et arbeidsmiljø skapes av de som deltar i det og vil alltid være i utvikling. Hver enkelt arbeidsplass bør derfor ha et bevisst forhold til hvordan en ønsker å ha det hos seg. Dette kan gjøres ved å sette arbeidsmiljø på agendaen, gjerne med anbefalte rammer for oppmøte og deltagelse i fellesmøter.

Da kan man finne gode løsninger, både for å ivareta individuelle behov og fleksibiliteten for de som ønsker det, samt ivareta lovens krav til et forsvarlig arbeidsmiljø, med krav til felles medvirkning fra alle som er en del av det.

Et arbeidsmiljø skapes av de som deltar i det og vil alltid være i utvikling

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.