En rekke virksomheter går nå fra permitteringer til oppsigelser. Flere selskaper har varslet masseoppsigelser. For eksempel ble det nylig varslet oppsigelser i SAS med inntil 5000 ansatte på konsernbasis.

Gjeldende regler i arbeidsmiljøloven stiller krav til både form, innhold og saksbehandling for at en oppsigelse skal være gyldig. For formkravene følger det av arbeidsmiljøloven § 15‑4 at oppsigelsen skal være «skriftlig» og at den skal « … leveres til arbeidstager personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstagers oppgitte adresse». Dersom oppsigelsen ikke er formriktig, skal oppsigelsen som hovedregel kjennes ugyldig, om arbeidstager forfølger saken rettslig.

På bakgrunn av den situasjonen som samfunnet er i, har vi fått flere henvendelser med spørsmål om det er tilstrekkelig å sende oppsigelse til arbeidstager på epost. Med ansatte på hjemmekontor og til dels i karantene, vil personlig overlevering eller rekommandert sending kunne by på utfordringer. Lovens alternativer kan være lite tjenlige, med myndighetenes restriksjoner og anbefalinger om å begrense kontakt og redusere smittefare.

Etter ordlyden i arbeidsmiljøloven § 15-4 vil oversendelse av oppsigelse på epost ikke være tilstrekkelig til å oppfylle formkravet.

Kristin Aspevik
Kristin Aspevik

I en dom fra 17. januar 2018 har Frostating lagmannsrett likevel etter en konkret vurdering godtatt at en oppsigelse etter skipsarbeidsloven ble sendt på epost. Skipsarbeidsloven stiller de samme kravene til en oppsigelse som arbeidsmiljøloven.

Oppsigelse ble i denne saken meddelt en kaptein på grunn av manglende oppdragsmengde.

Kapteinen fikk oppsigelsen både muntlig og i epost. I eposten var det vedlagt et skannet brev, som tilfredsstilte lovens krav til innhold.

I lagmannsrettens konkrete vurdering ble det blant annet lagt vekt på at arbeidsgiver forsikret seg om at eposten hadde kommet frem og at selskapet og de ansatte anvendte epost i den løpende kommunikasjon for øvrig. Videre ble tillagt vekt at arbeidsgiver hadde et legitimt behov for å meddele oppsigelsen per epost, siden kapteinen befant seg i Spania og omgående skulle videre på turnus i Brasil.

Toralf Wågheim
Toralf Wågheim

Med henvisning til lovforarbeidene viste lagmannsretten til at det antagelig ikke er noe i veien for å meddele en oppsigelse på annen måte enn lovteksten stiller krav om, forutsatt at lovregelens bakenforliggende formål og hensyn ivaretas tilstrekkelig.

Det fremkommer likevel i dommen at lagmannsrettens konklusjon er basert på en konkret vurdering og at det « … ikke er rettens oppgave å ta stilling til om man generelt kan nøye seg med å sende oppsigelse i epost».

Dagens utfordringer knyttet til covid-19-pandemien tilsier etter vår mening at arbeidsgivere på samme måte vil kunne ha et legitimt behov for å kunne benytte epost ved meddelelse av oppsigelse. Det er lite hensiktsmessig om eksempelvis SAS må foreta personlig overlevering av oppsigelse til inntil 5000 ansatte i konsernet, som ikke befinner seg på arbeidsplassen, eller kreve at de samme arbeidstagerne må oppsøke postkontoret for å hente rekommanderte sendinger.

Hver situasjon må uansett vurderes konkret, og lovens hensyn til klarhet og forutsigbarhet må uansett ivaretas tilstrekkelig.

Som en løsning kunne det uansett vært hensiktsmessig at regjeringen vedtok midlertidig forskrift om at det kan sendes oppsigelse på epost inntil videre i tråd med forskriftshjemmelen i koronaloven § 2.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.