Mange ledere er opptatt av hvor stort handlingsrom de har. Lite handlingsrom betyr begrensede muligheter for å påvirke resultater, mens større handlingsrom øker den potensielle betydningen av ledelse. Ledere ønsker seg typisk stort, gjerne størst mulig, handlingsrom.

Leders handlingsrom kan defineres som en kombinasjon av to faktorer:

  • De alternative mulighetene som lederen er klar over
  • Det som er akseptabelt for sentrale interessenter i omgivelsene.

Størrelsen på leders handlingsrom defineres dermed av hvor mange alternative muligheter en leder er klar over og som også er akseptable for sentrale interessenter. Jo større overlapp, desto større handlingsrom.

Birthe Kåfjord Lange
Birthe Kåfjord Lange

Våre studier viser at det ikke er tilstrekkelig å fokusere på hvor stort handlingsrommet er. Vi må også vurdere innholdet i alternativene som lederne klar over, og som samtidig er akseptable i omgivelsene. Det sentrale spørsmålet blir: I hvilken grad er alternativene, og dermed lederens handlingsrom, strategisk relevant i møte med morgendagens utfordringer?

Vi har gjort en studie av ti logistikkselskaper for å svare på dette. En del av studien besto av dybdeintervjuer med ledere i ett spesielt suksessrikt selskap.

Ikke uventet fant vi flere spor av den såkalte suksessfellen: Ledere og organisasjoner som har suksess over tid, overfokuserer ofte på det som førte til suksess, på bekostning av nye, andre måter å jobbe og løse problemer på.

Jarle Bastesen
Jarle Bastesen

Lederne fortalte at de opplevde og satte stor pris på å ha stort handlingsrom. Men da vi koblet lederes handlingsrom med suksessfellen, oppdaget vi noe interessant: Det som hadde bidratt til gårsdagens suksess, begrenset morgendagens handlingsrom for lederne.

Det som hadde bidratt til gårsdagens suksess, begrenset morgendagens handlingsrom

Selv om omgivelsene var preget av raskt økende endringstakt, oppdaget vi at alternativene lederne vurderte, i stor grad var begrenset av løsninger og grep de hadde lykkes med tidligere.

Vi fant få eller ingen eksempler på at ledere foreslo nyskapende eller radikalt nye alternativer. Innholdet i ledernes handlingsrom var med andre ord begrenset av gårsdagens suksess. Utfordringen deres var imidlertid at alternativene de hadde lykkes med tidligere, ikke lenger var like relevante i møte med endrede omgivelser og nye typer utfordringer.

Dersom ledernes handlingsrom bare består av gårsdagens løsninger, vil tidligere suksess fort ta slutt i møte med endring og behov for nyskapning. Situasjonen i studien vår er nok kjent for mange suksessrike selskaper og bransjer i dag.

Et nøkkelspørsmål blir dermed: Hvordan sikre at ledere ikke bare har stort handlingsrom, men at de også har et strategisk relevant handlingsrom i møte med fremtidens utfordringer?

Det er avgjørende at både ledere selv og organisasjoner forstår dynamikken knyttet til suksess. Det er naturlig og menneskelig å gjøre mer av noe som har gitt sterk positiv forsterkning.

Hvis man er bevisst på dette, kan og bør man ta aktive grep for å sikre at lederes handlingsrom begrenses minst mulig av denne tendensen. Det handler om å sikre god balanse mellom å utnytte sine styrker og det man allerede er god til, og samtidig være oppmerksom på den strategiske konteksten man befinner seg i.

Siden suksessfellen styrer mye av ledernes oppmerksomhet og handlingsrom innover og bakover i tid, bør suksessrike selskaper sikre at det finnes arenaer og strukturer hvor lederne må rette oppmerksomheten sin utover og fremover i tid. Bruk gjerne etablerte arenaer som ledermøter til å regelmessig rette blikket fremover med et kritisk blikk hvordan vi gjør ting i dag.

Det er lett å være enig i at det er klokt. Det har imidlertid vist seg vanskeligere å gjennomføre i praksis. Innovasjonsforskere fremhever derfor også behovet for å etablere nye og mer uavhengige strukturer for å skape rom for virkelig nytenkning og innovasjon. Slike strukturer vil også utvide lederes handlingsrom.

Målet er at handlingsrommet ikke bare er stort, men også strategisk relevant.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.