Utbrenthet og søvnproblemer er dessverre utbredt i dagens arbeidsliv. Ansatte peker gjerne på årsaker som arbeidsmengde, tidspress, konflikter, bekymringer og manglende kontroll over egen arbeidshverdag. Resultatet kan være svakere prestasjoner, redusert effektivitet, dårligere måloppnåelse, nedsatt helse og økt sykefravær.

Torhild Anita Sørengaard
Torhild Anita Sørengaard

En annen betydelig risikofaktor er stress. Forbigående stress er ikke farlig i seg selv, men dersom det blir langvarig og ikke håndteres tilstrekkelig kan det få negative konsekvenser, både for den enkelte og organisasjonen for øvrig.

På toppen av dette kan stresset lederen selv kjenner påvirke egen lederadferd, som igjen påvirker kollegers stressnivå og opplevelse av lederen.

Fra tidligere forskning vet vi at autonomi, kompetanse og tilhørighet på arbeidsplassen er viktig for de ansattes trivsel og prestasjoner. Men hvilken ledelse beskytter mot utbrenthet og søvnplager?

I en nylig publisert studie undersøkte vi arbeidsforholdene til norske politiansatte. Det viste seg at de som opplevde høy grad av støtte og rettferdig behandling fra sin nærmeste leder, rapporterte færre symptomer på utbrenthet og søvnplager.

Spesielt utbrenthet, som kan defineres som en langvarig arbeidsrelatert stressreaksjon, var lavere hos de som oppga at lederen var støttende og behandlet dem rettferdig. Dette indikerer at det ikke er kravene i seg selv som er mest utslagsgivende, men heller om medarbeideren opplever dem som stressende og vanskelig å håndtere.

Her vet vi fra tidligere forskning at sosial støtte på jobb, personlig kontroll over arbeidsoppgaver, rolleavklaring og reduksjon av usikkerhet er viktig for å håndtere en hektisk arbeidshverdag på en god måte.

Hvorfor er lederen så viktig?

Støttende og rettferdig ledelse reduserer årsaker til stress, men det bidrar også til et bedre utgangspunkt for at ansatte skal oppleve mestring.

En leder som lytter og er interessert i sine kollegers helse og trivsel, er også en leder som kan fange opp faresignaler før stresset når et kritisk nivå. Gjennom individuelle tilpasninger til medarbeidernes forutsetninger og behov, bidrar lederen til at enkeltpersoner selv blir bedre rustet til å håndtere en utfordrende arbeidshverdag.

Et stressfritt arbeidsmiljø er nok en utopi. Men ledere som jobber aktivt med dette vil enklere kunne ruste sine kolleger til å mestre daglige krav og utfordringer.

Ledere som derimot viser liten grad av støtte og rettferdighet kan være en svært stressende faktor i seg selv. Det understreker hvor viktig det er med ledere som evner å skape og opprettholde et støttende arbeidsmiljø med rettferdig fordeling av oppgaver, goder og anerkjennelse.

Det er viktig å ta høyde for hvordan lederens adferd og holdninger påvirker helsen til de andre på arbeidsplassen, spesielt når man utvikler og gjennomfører andre helsefremmende og forebyggende tiltak. I dette arbeidet har lederen en sentral rolle.

For lederes del er det viktig at man er bevisst på innvirkningen deres lederstil har på kollegers helse. Dette krever både kunnskap og selvrefleksjon.

Vår studie fremhever den sentrale rollen myke ferdigheter spiller i organisasjoner. Slike mellommenneskelige ferdigheter, som det å lytte, motivere og kommunisere, er kritiske for at medarbeidere skal trives og føle seg ivaretatt.

Heldigvis kan myke ferdigheter, inkludert det å utvikle en støttende og rettferdig lederadferd, læres. Organisasjoner som ønsker friske og fornøyde ansatte, bør derfor i større grad vektlegge myke ferdigheter når de jobber med lederutvikling og lederevaluering.

En leder som lytter og er interessert i sine kollegers helse og trivsel, kan fange opp faresignaler før stresset når et kritisk nivå.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.