Matprisene i Norge er høyere enn i Sverige og Nederland, ifølge en rapport utarbeidet av Sifo, nettopp lansert på vegne av regjeringen. Statsråd Torbjørn Røe Isaksen peker på både et høyere kostnadsnivå, og større geografiske forskjeller som mulige forklaringer.

Bildet er langt mer nyansert enn som så.

Det er vanlig å peke på toll, avgifter, valutaendringer og relativt kostbar jordbruksproduksjon. Noen mener at lite konkurranse i varehandelen er fordyrende. Men en viktig forklaring på hvorfor vi ikke får til mer utjevning i priser ligger i norsk foredlingsindustri.

Mat er faktisk dyrere i Norge enn i våre naboland. Norske landbruksbaserte matvarer er mellom 25 og 60 prosent høyere i Norge for alle store varegrupper sammenlignet med resten av Norden. Størst er prisforskjellen på meierivarer, minst for frukt og grønt.

Fiskeprodukter skiller seg ut som den eneste store varegruppen hvor prisene i Norge faktisk er lavest i Norden.

Vi i Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Virke dagligvare sett på hvordan disse prisforskjellene kan forklares av forskjeller i:

  • moms, toll og særavgifter
  • andre forhold, som distribusjonskostnader, produksjonskostnader og marginpåslag.

Tollsatser er ikke en direkte kostnad, men muliggjør et høyere kostnadsnivå på innenlandsk produksjon og distribusjon gjennom beskyttelse mot utenlandske produsenter og distributører. Spesielt gjelder dette norske landbruksbaserte varer (tollen på ost er for eksempel 277 prosent).

Moms og avgifter forklarer om lag halvparten av prisforskjellen for matvarer med særavgifter. Særavgifter legges på sukker, sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje. Sukkeravgiften forklarer for eksempel 28 prosent av prisforskjellen mellom en norsk og svensk Lion King sjokoladebar og er med dette hovedforklaringen på prisforskjellen.

Hvordan forklare den andre halvparten av prisforskjellen?

Hovedforklaringen ligger i relativt høyere lønnskostnader og lange transportavstander. Det høye lønnsnivået forutsetter imidlertid høy produktivitet, og høy produktivitetsutvikling gir grunnlag for lavere prisvekst på norske matvarer.

Dersom vi tar for oss leddene i verdikjeden finner vi, ikke overraskende, at det er dyrt å produsere landbruksprodukter i Norge. Produktivitetsutviklingen i både landbruk, fiske og oppdrett er derimot meget positiv og har vært det lenge. Dermed skjer det en effektivisering i alle primærnæringer som bidrar til å jevne ut prisforskjeller mellom Norge og våre naboland.

Distribusjon av matvarer i Norge er også dyrt. Det er flere butikker per innbygger i Norge sammenlignet med andre nordiske land. Kjøreavstanden fra lager til butikk er også lengre og mindre effektiv i Norge.

Butikkantallet følger i stor grad av at nordmenn bor mer spredt enn i resten av Norden. Samtidig er produktivitetsutviklingen i varehandelen høy og marginpåslaget på varehandelstjenester er redusert. Dermed reduserer også produktivitetsutviklingen i varehandelen prisforskjellene over tid.

Les også: Et Under

Der utviklingen er bekymringsfull er innenfor industrien som foredler råvarer til maten vi kjøper, altså meierier, slakterier, kjøttforedling, påleggsprodusenter o.a. Her går produktivitetsutviklingen for sakte, både når vi sammenligner med annet næringsliv i Norge og når vi sammenligner med tilsvarende industri i nabolandene. Verdiskapingen i faste priser per timeverk i næringsmiddelindustrien har økt med 21 prosent fra 2000 til 2016 i Norge. Tilsvarende tall for svensk og dansk næringsmiddelindustri er henholdsvis 36 og 29 prosent. Det er trolig flere årsaker til den svake produktivitetsutviklingen, som at vi trenger mange foredlingsledd fordi råvarene produseres spredt. Men skal vi ha norske matvarepriser på nivå med prisene i våre naboland må næringsmiddelindustrien øke produktiviteten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.