I år rapporterer de fleste styrer for første gang om hvordan de arbeider med likestilling på mer enn ti personalpolitiske områder etter at de skjerpede kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten ble innført.

Med dette har norske myndigheter tatt et tydelig grep for å oppnå likestilling og mangfold på norske arbeidsplasser. Virksomheter plikter å arbeide systematisk med likestilling og mangfold og skal dokumentere hvordan de jobber med dette i et offentlig tilgjengelig dokument.

Annethvert år skal de i tillegg redegjøre detaljert for likelønn og ufrivillig deltidsarbeid. En viktig del av aktivitets- og redegjørelsesplikten er at virksomhetene skal analysere hvor de er gode og hvor de ser det er behov for å jobbe mer.

For børsnoterte selskaper er rapporteringsfristen bare noen få uker unna. Mange styreledere og HR-sjefer forstår først nå hvor omfattende plikten er. Mens noen har kontroll, har andre panikk.

Innlegg: Styrearbeid er ekstremsport nå – her er hjelp til å komme i mål

Tidligere måtte enkeltpersoner gå til domstolene eller til nemnden med en klage hvis de mente seg diskriminert. Nå er det arbeidsgivere, ved styrene, som er ansvarlige for å sørge for at arbeidsplassen bidrar til å skape like muligheter og ikke diskriminerer. Ansvaret er snudd – fra det individuelle diskrimineringsvernet til det strukturelle.

Virksomhetene skal arbeide for at prosessene på områder som rekruttering, forfremmelse og lønn skal skape reelt like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og omsorgsforpliktelser, m.m. Det skal samtidig arbeides aktivt for å hindre trakassering og vold. Slik skal man ta kontroll på den strukturelle diskrimineringen.

Når man arbeider systematisk med å kartlegge likestillingsmulighetene i egen virksomhet, høynes bevisstheten og blikket trenes. Ubevisst diskriminering skjer fordi man ikke er oppmerksom på hvordan man forskjellsbehandler. De færreste forskjellsbehandler folk med vilje. Statistikk gir oss et bilde av oss selv, og muligheten til å vurdere om vi er fornøyde med det bildet eller ikke.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjør at man kan få oversikt over alle de tiltak man har på plass, eller som man planlegger å iverksette. Likestillings- og mangfoldsarbeid blir håndfast og konkret.

Innlegg: Nå er det guttas tur

Arbeidsgivere må på alle sine personalområder ha oppmerksomhet rettet mot å gi like muligheter uavhengig av ulike grunnlag. Det er en fantastisk mulighet til å arbeide systematisk med virksomhetens viktigste ressurs, som er de ansatte.

Virksomheter som ønsker de beste hodene må skape miljøer som gir trygghet og muligheter for at folk kan være seg selv og leve sine liv i ulike livsfaser mens de samtidig gjør karriere. Virksomhetens lønnsomhet vil også nyte godt av dette.

Styrene er oppmerksomme på sin nye plikt, og dette regelverket vil gi resultater. Arbeidslivet er likevel avhengig av at utdannelsessystemet leverer. Det nytter lite å kreve kjønnsbalanse eller multikulturelt fokus i arbeidslivet dersom det ikke er et tilsvarende fokus i utdannelsessystemet. Aktivitets- og redegjørelsesplikten gjelder på alle områder i arbeidslivet, og burde også være til inspirasjon for utdannelsessystemet.

Innlegg: Menn vil være menn, kvinner vil være mennesker

Riktig bruk av aktivitets- og redegjørelsesplikten fører til kontroll på utviklingen i virksomheten. Med ny teknologi blir det lett å arbeide med og dokumentere det systematiske arbeidet over flere år. De skjerpede kravene til rapportering og tallfesting av tiltak vil gi norske virksomheter konkret erfaring om hva som virker, og kan dermed bidra til å skape faktisk endring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.