I DN 11. april viser avisen til samferdselsminister Jon Georg Dale sin pressemelding etter at regjeringen foreslår endringer i drosjereguleringen. «Vi ønsker større konkurranse for å gi passasjerer et fleksibelt drosjetilbud», siterer avisen Dale på.

I DNs leder 12. april er avisen strålende fornøyd regjeringens forslag til oppmykning av den «utdaterte reguleringen av drosjemarkedet».

Jarle Kanaris
Jarle Kanaris

Forsker Jørgen Aarhaug fra Transportøkonomisk institutt (TØI) er trolig en av dem som har best oversikt over hvilke virkninger alternative drosjereguleringer har i forskjellige markeder i inn- og utland. Han har tidligere kritisert flere deler av Samferdselsdepartementets forslag til ny regulering.

TØI og Aarhaug har nylig levert en rapport som ser på drosjeregulering i norske byer, bestilt av Oslo Taxi, Christiania Taxi, Bytaxi og Norges Taxiforbund avd. Oslo. Funn fra utredningen er blant annet at det er «lite grunnlag for priskonkurranse for turer praiet på gate eller holdeplass, og at dette peker i retning av at kundene er bedre tjent med at det innføres maksimalpriser i disse delmarkedene.»

Det DN og markedsliberalistene ikke tar innover seg er at drosjemarkedene består av flere ulike delmarkeder med utfordringer som ikke kan løses ved frislipp.

Drosjemarkedet kan enkelt deles inn i tre delmarkeder:

  • gate- og holdeplassmarkedet
  • bestillingsmarkedet
  • kontraktmarkedet

De største utfordringene er knyttet til praiinger fra gate og holdeplass. Disse turene går særlig fra trafikknutepunkt som jernbanestasjoner, flyplasser, båtterminaler og sentrumsområder. Gate- og holdeplassmarkedet utgjør over 50 prosent av alle drosjeturene i Oslo og omsetningen er på over én milliard kroner.

Dette gjør at en samlet regulering av alle delmarkedene vil bestå av en rekke avveininger. Det som er det beste for kundene som praier en drosje fra gata eller en holdeplass i sentrum, er ikke nødvendigvis det beste for en som kjøper drosjetjenester på kontrakt.

Regjeringen har ikke belyst eller hensyntatt disse utfordringene i sitt høringsnotat. Dette forsterker vår bekymring for den manglende synliggjøringen av konsekvensene som regjeringens endringsforslag vil føre med seg.

Bytaxi og andre sentraler ser at konkurranse på mange områder er sunt, også i drosjenæringen. Men erfaring fra forskjellige markeder i inn- og utland viser at drosjemarkedet ikke er selvregulerende. I samfunnsøkonomisk perspektiv betyr det at det ikke oppnås en effektiv ressursallokering ved fri konkurranse i markedet. Dette skyldes at det eksisterer en rekke såkalte markedssvikter i drosjemarkedet, altså forhold som gjør at det ikke oppstår balanse mellom tilbud og etterspørsel i et fritt marked.

Det betyr igjen at vi er avhengig av en effektiv regulering for å sikre kundene et best mulig drosjetilbud i hele landet hele døgnet.

Drosjenæringen bidrar med skatter og avgifter på 2,53 milliarder kroner (2017). Norsk Øko-Forum (NØF) organiserer mer enn tusen medlemmer fra Skatteetaten, politi- og påtalemyndighet, tolletaten, Nav, Arbeidstilsynet og ansatte i anti-hvitvaskingsenheter innen bank og forsikring. NØF er svært bekymret for at de foreslåtte endringene om å liberalisere drosjenæringen vil kunne medføre økt risiko for omfattende skattesvik(t) i næringen, særlig fordi skattemyndighetenes mulighet for kontroll i næringen blir betydelig redusert.

Bytaxi ønsker en drosjenæring med et godt og sikkert tilbud for de reisende i alle deler av landet. Vi ønsker en regulering som høyner kompetansekravene til sjåførene og utvidet vandelsattest, noe som sikrer at alle passasjerer kan føle seg sikre når de setter seg eller noen de er glad i inn i en drosjebil. Da skal de ikke trenge å bekymre seg for om akkurat denne sjåføren vil forsøke å få en så høy pris som mulig av deg, eller om vedkommende faktisk er egnet til å kjøre passasjerer med og uten særskilte behov.

For å bøte på utviklingen med økte priser og redusert kvalitet de senere årene trenger vi ikke mer av det som ikke virker, men en strengere regulering som legger til rette for forutsigbarhet og gode kundeopplevelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.