Norges Bank mener at nedgangen i oljeprisen trolig vil føre til lavere leteaktivitet og lavere investeringer på felt i drift i 2015-2017 enn anslått i forrige rapport. Sentralbanken legger også til grunn at enkelte utbyggingsprosjekter, som vi ventet skulle starte opp i løpet av prognoseperioden, blir utsatt som følge av nedgangen i oljeprisen.

Det fremgår av Pengepolitisk rapport 4/2014 fremlagt torsdag, ifølge TDN Finans.

Sentralbanken anslår at petroleumsinvesteringene vil flate ut i år etter å ha økt med over ti prosent per år i de tre foregående årene.

Investeringene anslås å falle med 15 prosent i 2015. For 2016 og 2017 anslår sentralbanken et fall på henholdsvis 5 og 2,5 prosent. I tillegg vises det til at investeringsanslagene for 2015-2017 er nedjustert siden forrige rapport som følge av fallet i spot- og terminprisene på olje de siste månedene.

Det vises videre til at investeringsanslaget for 2015 er lavere enn det som følger av investeringstellingen for fjerde kvartal og informasjon om prosjekter som ikke er inkludert i tellingen. Sentralbanken viser videre til at anslaget for 2015 i tellingen er i hovedsak basert på budsjettforslag fra begynnelsen av oktober, og peker på at mulige endringer i investeringsplanene som følge av oljeprisfallet den siste tiden er dermed ikke fanget opp av investeringstellingen. (saken fortsetter under grafikken)

 

Anslagene i rapporten bygger på at det blir levert PUD for Johan Sverdrup i første kvartal neste år og at investeringsutgiftene på Johan Sverdrup for årene 2015-2017 blir som anslått i konsekvensutredningen. Det legger også til grunn at utbyggingen av Maria-feltet kommer i gang til neste år, med investeringer på to milliarder kroner i 2015.

Sentralbanken anslår at investeringene på felt i drift faller med 17 milliarder både i år og nest år, med ytterligere 11 milliarder kroner i 2016 og med 5 milliarder i 2017.

Utgiftene til feltutbygging har økt markert de siste årene, og anslås å øke med 10 milliarder kroner fra 2013 og 2014. Det høye investeringsnivået gjenspeiler at det pågår en rekke store feltutbygginger på norsk sokkel.

Feltene som bygges ut har planlagt produksjonsstart i løpet av de neste tre årene, og Norges Bank anslår at utgiftene i de pågående utbyggingsprosjektene vil falle med 21 milliarder kroner neste år og med 10-15 milliarder kroner prr år i 2016 og 2017. Igangsetting av nye utbyggingsprosjekter anslås å øke investeringene med 10 milliarder kroner i 2015, slik at de samlede utgiftene til feltutbygging faller med 11 milliarder kroner.

Investeringsutgiftene på de nye prosjektene vil øke markert fra 2015 til 2016.

Enkelte nye prosjekter som Butch og Alfa sentral vil trolig bli satt i gang i 2016. Videre vises det til at utbyggingen av Johan Castberg i Barentshavet har blitt utsatt på grunn av svak lønnsomhet og usikkerhet om ressursgrunnlaget. Sentralbanken skriver at en utbyggingsløsning med produksjonsskip trolig er lønnsom dersom oljeprisen utvikler seg som anslått i rapporten. Sentralbanken legger til grunn at utbyggingen av Johan Castberg kommer i gang i 2017.

Samlet anslår Norges Bank at investeringene innen feltutbygging vil øke med 9 milliarder i 2016 og med ytterligere 1 milliard i 2017.

Det vises videre til at lavere etterspørsel etter borerigger har ført til at markedsprisene for borerigger har falt markert. Dette vil etter hvert føre til lavere priser i borekontraktene, som igjen kan bidra til at letingen tar seg opp igjen mot slutten av prognoseperioden.

Les også:
Kutter renten
- Vi har fått et sjokk i norsk økonomi  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.