I DN 16. november kritiserer Bård Bjerkholt Konkurransetilsynets arbeid i dagligvaremarkedet. Han mener vi ikke har gjort jobben vår. Bakgrunnen er den siste ukens hendelser, der Konkurransetilsynet har vært på bevissikring hos tre aktører i dagligvarebransjen og har offentliggjort en rapport om forskjeller i innkjøpspriser. Hans kritikk bygger på feil faktum og skyter etter min mening langt over mål.

Bjerkholt viser til at vi frem til 2016 har fått tilsendt noen av leverandørenes avtaler med dagligvarekjedene, og at vi dermed hadde fullt innsyn i materialet. Han mener derfor at vi «kunne avdekket disse prisforskjellene langt tidligere». Dette er faktisk feil. Disse avtalene ble innhentet på vårt initiativ for primært å undersøke om små leverandører ble utestengt fra dagligvarekjedene. Avtalene inneholdt informasjon om noen rabatter, men manglet blant annet helt essensiell informasjon om volum og prisene på enkeltprodukter.

Det var dermed ikke mulig å beregne forskjellene i innkjøpspriser ut fra disse avtalene.

Den studien av forskjeller i innkjøpspriser vi nå har gjennomført har krevd et helt annet datagrunnlag enn det vi hadde gjennom leverandøravtalene, og datainnsamlingen har vært omfattende. Arbeidet startet opp våren 2018. Kartleggingen kommer som en oppfølging av en utredning som Nærings- og fiskeridepartementet, etter innspill fra Konkurransetilsynet, bestilte i 2016 og som kom høsten 2017.

Utredningen, som ble utarbeidet av Oslo Economics, pekte på at forskjeller i innkjøpspriser er den viktigste etableringshindringen i dette markedet.

Da vi fant at det er til dels store prisforskjeller for enkelte leverandører, startet vi arbeidet med å åpne en etterforskningssak. Det er vårt sterkeste virkemiddel og ble iverksatt forrige uke i form av bevissikring. Vi er tidlig i etterforskningen, og nå er vår jobb fremover å avkrefte eller bekrefte om forskjellene i innkjøpspriser er en overtredelse av konkurransereglene.

Når det er sagt, så er prisforskjeller i seg selv ikke ulovlig, men dersom det betyr at butikkunden må betale mer for varene sine, kan det være et brudd på konkurranseloven.

Bjerkholt er opptatt av at jeg i et innlegg i DN i fjor vår advarte mot prisregulering av innkjøpspriser i dagligvaremarkedet. Den advarselen har ingen betydning for at vi nå undersøker om konkurranseloven er brutt eller ikke. Skepsis til et generelt forbud mot prisforskjeller, fordi det treffer både tilfeller som skader og tilfeller som ikke skader forbrukerne, er tvert imot et argument for å anvende konkurranseloven slik vi nå gjør. Da kan en målrette etterforskningen mot de tilfeller der en frykter at prisforskjeller er skadelig for forbrukerne, i stedet for å skjære alle over en kam.

Min advarsel mot prisregulering i fjor vår har derfor ikke lagt hindringer i veien for vårt arbeid med å undersøke mulige brudd på konkurransereglene.

Allerede i fjor vår uttalte vi offentlig at vi vurderte å anvende konkurranseloven. Men for å gå til et slikt drastisk skritt som vi gjorde med bevissikring, må vi ha et solid faktagrunnlag. Vår kartlegging av innkjøpspriser har vært et viktig grunnlag til det.

Konkurransetilsynet har overvåket dette markedet bredt gjennom en årrekke, og har aktivt håndhevet konkurransereglene. Vi har blant annet grepet inn mot et innkjøpssamarbeid som kunne ført til at Norgesgruppen ble enda større.

Nå arbeider vi med to store etterforskningssaker i dette markedet. I tillegg til saken vedrørende forskjeller i innkjøpspriser, arbeider vi også med en sak vedrørende konkurransen mellom dagligvarekjedene. Den startet med en bevissikring i april i fjor.

Som følge av tilføring av økte ressurser har vi nå fra i høst av mulighet for å rette et kraftigere søkelys mot dette markedet. Vi er nå, og har vært i en årrekke, sterkt opptatt av å verne om konkurransen i dette markedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.